Ana səhifə

MƏDƏNİYYƏT

Bakıda türkmәn şairinin “Divan”ı nәşr olunacaq

Bakıda türkmәn şairinin “Divan”ı nәşr olunacaq


Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının (AMEA) Mәhәmmәd Füzuli adına Әlyazmalar İnstitutu böyük türkmәn şairi, ümumtürk әdәbiyyatının görkәmli nümayәndәsi Mәxdumqulu Fәraqinin “Divan”ını nәşr edәcәk...

davamı
Tbilisidә Azәrbaycan vә Gürcüstan әdiblәrinin görüşü keçirilib

Tbilisidә Azәrbaycan vә Gürcüstan әdiblәrinin görüşü keçirilib


Yanvarın 4­-dә Tbilisidәki M.F.Axundzadә adına Azәrbaycan Mәdәniyyәt Muzeyindә Azәrbaycan vә Gürcüstan yazıçılarının görüşü olub...

davamı
Azәrbaycan xalq dastanları üç diskdә

Azәrbaycan xalq dastanları üç diskdә


Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının (AMEA) Folklor İnstitutu dastan ifaçılığı barәdә geniş tәsәvvür yaratmaq, bu ifaçılığı әvәzsiz bir sәnәt sahәsi kimi gәlәcәk nәsillәrә çatdırmaq mәqsәdilә silsilә musiqi albomlar...

davamı
“Fidanların arzusu” adlı rәsm sәrgisi açılıb

“Fidanların arzusu” adlı rәsm sәrgisi açılıb


“Arts Council Azerbaijan” vә “Gәnclәr Şәbәkәsi”nin birgә tәşkilatçılığı ilә “Art Villa” qalereyasında “Fidanların arzusu” adlırәsm sәrgisi açılıb...

davamı
Beynәlxalq mahnı müsabiqәsindә Belarusu Uzari & Maimuna dueti tәmsil edәcәk

Beynәlxalq mahnı müsabiqәsindә Belarusu Uzari & Maimuna dueti tәmsil edәcәk


“Eurovision­-2015” beynәlxalq mahnı müsabiqәsinә Belarusdan vәsiqәni Uzari & Maimuna dueti qazanıb...

davamı
İran vә Azәrbaycan müştәrәk mәdәniyyәtә malikdir

İran vә Azәrbaycan müştәrәk mәdәniyyәtә malikdir


İran İslam Respublikasında nәşr olunan “Dәniz” qәzeti bu ölkәnin Azәrbaycandakı sәfiri Möhsün Pakayinin müsahibәsini dәrc edib...

davamı
Smolenskdә Fikrәt Әmirovun baleti göstәrilәcәk

Smolenskdә Fikrәt Әmirovun baleti göstәrilәcәk


Yanvarın 15-­dә A.S.Qriboyedov adına Smolensk Dövlәt Dram Teatrında Azәrbaycan musiqi sәnәtinin görkәmli nümayәndәlәrindәn biri olan Fikrәt Әmirovun “Min bir gecә” baleti göstәrilәcәk...

davamı
Avstraliyanın məşhur müğənnisi vəfat edib

Avstraliyanın məşhur müğənnisi vəfat edib


Avstraliyanın məşhur müğənnisi Udo Jürgens vəfat edib ...

davamı
Milli Azәrbaycan Tarixi Muzeyinin Praqadakı sәrgisi çәrçivәsindә tәdbirlәr

Milli Azәrbaycan Tarixi Muzeyinin Praqadakı sәrgisi çәrçivәsindә tәdbirlәr


Çexiya Milli Muzeyinin tәrkib hissәsi olan Naprstek muzeyinin binasında davam edәn “Azәrbaycan – möcüzәli odlar yurdu” sәrgisi çәrçivәsindә maariflәndirici tәdbirlәr keçirilәcәk...

davamı
Xalq Artisti Mәlik Dadaşovun 90 illik yubileyinә hәsr edilәn xatirә gecәsi

Xalq Artisti Mәlik Dadaşovun 90 illik yubileyinә hәsr edilәn xatirә gecәsi


Mәlik Dadaşov ampula anlayışını darmadağın edәn aktyorlardandır...

davamı

Xəbər lenti

Bütün xəbərlər